Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Forelesere 2018

Foto av Anne Lill Ørbeck

Anne Lill Ørbeck

Anne Lill Ørbeck er klinisk nevropsykolog og jobber på Regional sikkerhetsseksjon - Oslo universitetssykehus HF. I tillegg har hun en undervisningsstilling på Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra fagfeltet og har tidligere jobbet på bl.a. lokal sikkerhetsavdeling i Vestre Viken og i Ringerike fengsel.

Foto av Bjarne Dahl

Bjarne Dahl

Bjarne Dahl er utdannet psykiatrisk sykepleier fra 1989 og har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI i 2006. Dahl har jobbet ved Regional sikkerhetsseksjon (RSA) ved Oslo universitetssykehus HF siden 1990, både som sykepleier og enhetsleder, og i sin nåværende stilling som seksjonsleder siden 2015.

Foto av Hanne Grimstad

Hanne Grimstad

Hanne Grimstad er ansatt som Enhetsleder for lukket døgnpost ved Ungdomspsykiatrisk klinikk ved Ahus og har vært det fra 2007. Hun er barnevernspedagog og har lang og bred erfaring fra førstelinjetjenester og fra arbeid i døgnposter, både som miljøterapeut og som leder.

Foto av Henriette Madsen Eriksen

Henriette Madsen Eriksen

Henriette Madsen Eriksen er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1999. Hun er klinisk spesialist innen barne- og ungdomspsykologi. Siden 2005 har Eriksen jobbet innen psykisk helsevern for voksne, først på Ahus og fra 2011 på Lovisenberg DPS. Hun har erfaring fra lukket langtidsavdeling, sikkerhetspsykiatrisk avdeling og poliklinisk oppfølging av pasienter med alvorlig psykisk lidelse, rus og farlighet. Eriksen har videreutdanning innen voldsrisikovurdering og –håndtering, i tillegg til B- og C-kurs for rettssakkyndige. Hun jobber i dag på Lovisenberg DPS sitt akutteam.

Foto av Jan Erik Bresil

Jan Erik Bresil

Jan Erik Bresil er instruktør i Tegn og symptomer på ruspåvirkning fra Norsk Narkotikapolitiforening. Bresil startet på Politihøgskolen i 2004 og jobber til daglig som politioverbetjent i Oslo politidistrikt med narkotika på gateplan. Bresil har bakgrunn som instruktør innen sikkerhetsbransjen og førstehjelp.

Foto av Kari Eriksen Øverland

Kari Eriksen Øverland

Kari Eriksen Øverland er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og er psykologspesialist med fordypning i barn- og unge og videreutdanning i barnefaglig sakkyndighet. Hun har jobbet i 4.24-institusjon i BUF-etat (Bjørgvin ungdomssenter), Senter for krisepsykologi og BUP. Hun har nå en 50 % stilling på Ungdomsenheten Vest. I tillegg driver hun selvstendig og tar sakkyndigoppdrag for domstol og kommune, samt gir veiledning.

Foto av Kevin S. Douglas

Kevin S. Douglas

Dr. Kevin S. Douglas er professor og nestleder på psykologisk institutt ved Simon Fraser University (SFU) i USA. Han er gjesteprofessor i Kriminologi ved Midt-Sveriges Universitet, og seniorforsker ved Universitetet i Oslo. Han er også valgt som president for The American Psychology-Law Society for perioden 2018-2019. Han har vært på SFU siden 2004, etter å ha tilbrakt tre år på fakultet ved University of South Florida. Dr. Douglas mottok sin doktorgrad i 2000 fra University of British Columbia, og sin Ph.D. i klinisk (rettsmedisinsk) psykologi fra Simon Fraser University i 2002. Hans forskning omhandler voldsrisikovurdering og -håndtering, og sammenhengen mellom ulike psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, vold og dynamiske risikofaktorer. Han er medforfatter av risikovurderingsvertøyet HCR-20 som har blitt oversatt til 20 språk og brukes over hele verden (omtrent 35 land). Douglas har skrevet over 175 journalartikler, bøker eller bokkapitler.

Foto av Kjersti Toppe

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe sitter på Stortinget for senterpartiet og er første nestleder i helse- og omsorgskomiteen. Toppe er utdannet lege fra Universitetet i Bergen fra 1992. Toppe var kommunelege II i Bremanger 1996–1997 og kommunelege II i Bergen 1999–2000. Toppe ble første gang innvalgt på Stortinget i 2009, og gjenvalgt i 2013 og 2017. I alle stortingsperiodene har hun vært 1. nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Foto av Kristoffer Bergli

Kristoffer Bergli

Kristoffer Bergli er utdannet barnevernspedagog med en master i barnevern og er fagkonsulent ved Barnevernvakten i Oslo. Han har jobbet med barn og unge siden 2003 og har erfaring fra akutt barnevernsarbeid siden 2008 både fra institusjon, kommunalt barnevern og fra Barnevernvakten. I tillegg har han erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatrien, samt jobbet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet hvor hovedansvaret var knyttet til akutt barnevern.

Foto av Marie Gullestad

Marie Gullestad

Marie Gullestad er utdannet barnevernspedagog og har en master i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumatisk stress. Hun jobber som fagkonsulent ved Barnevernets Akuttinstitusjon for ungdom i Oslo. Hun har erfaring med institusjonsarbeid fra akuttinstitusjon og langtidsinstitusjon for ungdom, samt utredning og veiledning av spedbarnsfamilier. Hun har i tillegg erfaring fra kommunalt barnevern og arbeid i akutt psykiatrisk enhet for ungdommer.

Foto av Marit Bjartveit

Marit Bjartveit

Marit Bjartveit er klinikkleder ved Klinikk psykisk hjelse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF, en stilling hun har innehatt siden januar 2012.

Bjartveit er spesialist i psykiatri og allmennpraktiker DNLF. Hun har vært ansatt ved Oslo universitetesykehus siden 2005. Bjartveit har bred klinisk erfaring og ledelseserfaring fra blant annet akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri. Hun har B- og C-kurs for rettssakkyndige og er medlem av Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10)

Foto av Martin Thorseth Eriksen

Martin Thorseth Eriksen

Martin Thorseth Eriksen er ansatt som spesialvernepleier ved Regional sikkerhetsavdeling Brøset. Han har for tiden tjeneste ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg (SFTO). Eriksen har bidratt til utvikling og ferdigstillelse av Brøsets interne opplæringsprogram «Forebygging og håndtering av aggresjon og vold». De siste årene har han vært sentral i intern og ekstern undervisning i temaet, blant andre til Ambulansetjenesten i Midt-Norge og Sikkerhetsseksjonen ved St.Olavs. Eriksen deltar i en felles arbeidsgruppe, iverksatt av de tre regionale sikkerhetsavdelingene, for å utarbeide en felles standard på opplæring og trening på møte med aggresjon og vold i psykisk helsevern (MAP).

Foto av Ole Greger Lillevik

Ole Greger Lillevik

Ole Greger Lillevik er forfatter og førstelektor ved UiT, Norges Arktiske universitet campus Narvik. Han har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier og har arbeidet med forskning og undervisning siden 2001. I 2009 ble han også tilsatt ved Regionalt Ressurssenter om Vold og Traumatisk stress ved Universitetssykehuset i Nord Norge (RVTS Nord) hvor han jobber ved fagteam vold og seksuelle overgrep. Hans forskning har i stor grad vært rettet mot miljøterapeutisk arbeid og trusler og vold i klientarbeid. Han ha bidratt til flere artikler og bøker innen sitt fagområde, blant annet «Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon» og «Vold mot barn»

Hans bøker er å finne på pensum ved en rekke helse- og sosialfaglige utdanninger, både på bachelor- og masternivå. I 2014 fikk han Høgskolen i Narvik (nå UiT) sin formidlingspris og i 2017 var han nominert til Formidlingsprisen ved universitetet i Tromsø.

Foto av Øyvind Heen Ottesen

Øyvind Heen Ottesen

Øyvind Heen Ottesen er psykologspesialist og utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet i Regional sikkerhetsavdeling ved Helse Bergen HF (Sandviken Sjukehus), samt med voksne innsatte i Seksjon Fengselshelsetjenester. Han har også jobbet på RVTS Vest (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging), i Kompasset i Blå Kors og i Palliativt Team ved Haukeland universitetssjukehus. Ottesen jobber nå i Seksjon Fengselshelsetjenester med spesifikk arbeidssted på Ungdomsenheten i Bjørgvin Fengsel.

Foto av Svein Friis

Svein Friis

Professor emeritus Svein Friis er avdelingsoverlege ved Klinikk for forskning og undervisning ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han har vært spesialist i psykiatri siden 1976 og aktiv i klinisk psykiatrisk forskning i over 40 år. Friis har vært en sentral person i å utvikle fagområdet nasjonalt, både kvantitativt og kvalitativt gjennom snart 40 år. Friis er tildelt ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats innen forskning og undervisning i psykiatrifaget.

Foto av Thale Kristin Bostad

Thale Kristin Bostad

Thale Kristin Bostad er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2003 og er psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi fra 2010.

Hun har lang erfaring med ungdom og voksne med rusproblematikk. Hun har jobbet på DPS Porsgrunn ved Sykehuset Telemark, psykosepost/allmennpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, og BUP Øvre Romerike ved Akershus universitetssykehus. Siden 2007 har hun vært ansatt ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk ved Regional sikkerhetsseksjon (RSA) ved oslo universitetssykehus. Her har hun bl.a. jobbet med ungdommer tilknyttet Ungdomstiltaket i Oslo fengsel fra 2012 -2015 og med ungdommer innsatt ved Ungdomsenhet Øst fra 2015. Bostad tar også undervisningsoppdrag for Psykologforeningens spesialistutdanning og Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Foto av Thomas Nag

Thomas Nag

Thomas Nag er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber som kvalitetsrådgiver ved Klinikk for Sikkerhetspsykiatri i Bergen. Han er faglig ansvarlig for opplæringsprogrammet til Helse Bergen knyttet til forebygging og håndtering av aggresjonsproblematikk. Han leder en nasjonal arbeidsgruppe som jobber med å utarbeide en nasjonal standardisering innen opplæring av aggresjons- og voldsproblematikk i psykisk helsevern (MAP).

Foto av Thor Egil Holtskog

Thor Egil Holtskog

Thor Egil Holtskog er utdannet psykiatrisk sykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie (MScN) fra Universitetet i Oslo i 2012 . Han har gjennom flere år vært en sentral skikkelse i utvikling av sykepleiefaget i Regional sikkerhetssekssjon (RSA) ved Oslo universitetssykehus og har drevet med mye undervisning og veiledning, både internt og eksternt. Holtskog har nå 50 % stilling som forskningskoordinator i seksjonen. Holtskog har ansvar for intern simuleringstrening (SIMBA), samt spesialrådgivning ved Simuleringssenteret ved sykehuset. Han deltar også i en felles arbeidsgruppe, iverksatt av de tre regionale sikkerhetsavdelingene, for å utarbeide en felles standard på opplæring og trening på møte med aggresjon og vold i psykisk helsevern (MAP).

Foto av Tom Gunnar Vik

Tom Gunnar Vik

Tom Gunnar Vik er overlege ved psykiatrisk sykehusavdeling, seksjon for sikkerhetspsykiatri ved Sykehuset Telemark HF, hvor han har vært ansatt siden 1995. Vik ble utdannet Cand.med i 1992, og har siden 2000 vært spesialist i psykiatri. Han jobber hovedsakelig med sikkerhets-, fengsles- og rettspsykiatri, dels ved egen sikkerhetsseksjon og inn mot Skien fengsel. Vik har også erfaring fra allmennpraksis, forskning og kognitiv terapi, samt videreutdanning i rettspsykiatri med B- og C-kursene og spisskompetansekursene i fengselspsykiatri. Vik klurser i voldsrisikovurderingsverktøyet VIVO, og har bidratt ved nasjonale og internasjonale kongresser. Vik var medlem av det regjeringsoppnevnte «Olsen-utvalget» og medforfatter til NOU 2010:3 «drap i Norge i perioden 2004-2009». Vik er opptatt av å heve standarden på de «rettspsykiatriske institusjonene» i Norge og har bl.a. vært på studiebesøk til rettspsykiatriske klinikker i Tyskland, England, Sverige og Norge.

Foto av Tormod Stangeland

Tormod Stangeland

Tormod Stangeland er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo, og er spesialist i klinisk arbeid med barn og unge. Siden 2005 har han jobbet ved Ungdomspsykiatrisk klinikk i Ahus, der han var med på å starte og senere lede Mobilt behandlingsteam, som er et ambulant akutteam.