Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Forelesere 2016

Foto av Arild Brakstad

Arild Brakstad

Arild Brakstad bor og arbeider i Bergen. Han er utdannet fra Universitetet i Bergen med Bachelor i Kultur & Samfunnsvitenskap + delfag i Arbeids og organisasjonspsykologi, Teatervitenskap og Filosofi. Han er dramatiker på forlaget Nordiska i Danmark og arbeider med egne kunstproduksjoner. Arild har satt mange merkelige rekorder, blant annet er han skaperen av verdens første black metal musikal «Svartediket»

Arild Brakstad er en uortodoks og progressiv foredragsholder som er så fantastisk til å formidle at du kjenner inspirasjonen komme helt ned fra kjellerdypet.

Foto av Berit Tyldum

Berit Tyldum

Berit Tyldum er assisterende regiondirektør ved Utlendingsdirektoratet (UDI) sitt regionkontor i Trondheim og har jobbet ved regionkontoret siden 1992. Har jobbet med ulike sider ved driften av asylmottak, herunder botilbud til asylsøkere med fysiske, psykiske og/eller atferdsmessige utfordringer.

Foto av Caroline Logan

Caroline Logan

Caroline Logan is a Consultant Forensic Clinical Psychologist working in an NHS secure forensic mental health service working mainly with men and women with severe personality disorder.  She specialises in the areas of risk assessment, formulation, and management, and in personality disorder and its links to offending behaviour.  She has a particular interest in gender issues in offending behaviour, psychopathy and in forensic clinical interviewing skills.  She has published two books and a number of articles on the above subjects with several more of each in the pipeline.

Foto av Cesilie Bjørvik

Cesilie Bjørvik

Cesilie Bjørvik er spesialergoterapeut og har jobbet ved ergoterapiavdelingen på  Brøset RSA siden 2007. Hun har tidligere jobbet i Prosjekt Bostedløse i Os kommune, og ved Sanderud sykehus som ergoterapeut. 

Foto av Egil Brovold

Egil Brovold

Egil Brovold har jobbet ved RSA Brøset siden 2004. Har er utdannet psykiatrisk sykepleier og er assisterende seksjonsleder ved Post A. Som ansvarlig fagutvikler ved posten har Egil jobbet med og videreutvikler konflikthåndteringsmodellen ved Brøset

Foto av Egil W. Martinsen

Egil W. Martinsen

Han er spesialist i psykiatri og leder FoU-avdelingen ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Han er også professor ved Universitetet i Oslo. Nytten av fysisk aktivitet ved psykiske lidelser og kognitiv atferdsterapi har vært hans faglige hjertebarn.

Foto av Erik Kroppan

Erik Kroppan

Erik Kroppan er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber som systemrådgiver ved avdeling Brøset. Han har ansvar for kvalitetssystemet og koordinerer implementering og utvikling av RSA sine kompetanseområder START, Brøsetmodellen, Sikkerhetsarbeid og § 167. Leverte våren 2014 master i psykisk helsearbeid med tittel "Strukturert risikohåndtering i forbindelse med psykiatrisk sykepleie og miljøterapeutisk arbeid med basis i START".

Foto av Erling Kvig

Erling Kvig

Erling Kvig er psykologspesialist ved Nordlandssykehuset, Enhet for psykoser, og phd-student ved Universitetet i Tromsø. Hans interesseområde er fenomenologisk psykopatologi, og særlig bruk av EASE sjekklisten for vurdering av selvforstyrrelser ved schizofreni. I phd arbeidet «Varighet av ubehandlet psykose og behandlingsveier i Nordland», ser han på årsaker til forsinkelse i psykosebehandling

Foto av Håkon Stenmark

Håkon Stenmark

Håkon Stenmark er utdannet psykolog i 1990 og spesialist i klinisk psykologi av 1996. Han har spesialisering i kognitiv terapi og er godkjent veileder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Han jobber nå ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Midt-Norge. Håkon Stenmark er medlem av Katastrofe-psykiatrisk team og Utenlandsteamet ved St. Olavs Hospital. Han er traumespesialist i bidstandsorganisasjonen Victims Voice, og har deltatt i behandlingsprosjekter i Sri Lanka, Uganda, Rwanda og Kongo. Han har i over 20 år jobbet med behandling av traumatiserte flyktninger og asylsøkere og tok i 2014 doktorgrad på bruk av narrativ eksponeringsterapi for disse gruppene.

Foto av Helge Hoff

Helge Hoff

Helge Hoff, psykologspesialist, PhD, er ansatt ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Bergen. Hans arbeidsinteresse er knyttet til fagområder rundt psykopati, risikovurdering og -håndtering og håndtering av pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse og voldsproblematikk.

Foto av Hilde Dahl

Hilde Dahl

Hilde Dahl er PhD-kandidat i psykiatrihistorie. Hun har bakgrunn som kriminolog, med både klinisk og administrativ arbeidserfaring, og jobber nå i siste fase med sin PhD om farlighetsvurderinger i Kriminalasylets og Reitgjerdet asyls historie ved Sifer Midt

Foto av Hilde Jorunn Kvamme

Hilde Jorunn Kvamme

Hilde Jorunn Kvamme er psykologspesialist og har arbeidet ved St.Olavs Hospital siden 2005. Hun har i hovedsak jobbet med barnehabilitering frem til 2010, og da spesielt med autismespekterforstyrrelser.  Fra 2010 har hun arbeidet med nysyke og psykoseproblematikk ved voksenpsykiatrisk avdeling Østmarka. Fra 2015 har hun jobbet ved RSA Brøset, inkludert 50% stilling i fengselspsykiatrisk poliklinikk. Hun har hele tiden opprettholdt sitt fokus på – og arbeid med autismespekterforstyrrelser, og har blant annet en bistilling ved NTNU/RKBU som universitetslektor hvor hun holder metodekurs i autismeutredning.  Har vært med i Regionalt kompetansenettverk for autisme, ADHD, Tourette Syndrom og Narkolepsi  /Nevropsykiatrisk team siden opprettelsen i 2006/2007.

Foto av Ingrid Castberg

Ingrid Castberg

Ingrid Castberg er overlege ved St. Olavs hospital. Hun er spesialist i Klinisk farmakologi og Psykiatri, og har en Ph.D. i klinisk psykofarmakologi

Foto av Karl Heinrik Melle

Karl Heinrik Melle

Karl Heinrik Melle er psykiater og har arbeidet ved St.Olavs hospital siden 1987. Arbeidet hovedsakelig i akuttposten i perioden 1992 – 2003. 2005 – sommer 2013 avdelingssjef avdeling Brøset hvor han nå er overlege.  Har fra 2007 arbeidet i fengselspsykiatrisk poliklinikk, Trondheim fengsel etter at avdeling Brøset fikk ansvar for poliklinikken i 2007. Arbeidet med rettspsykiatri siden 1992. Leder psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) fra desember 2010. Leder av DRK fra april 2013.

Foto av Magnus Kristiansson

Magnus Kristiansson

Magnus Kristiansson er assisterende virksomhetssjef/seksjonssjef samt sikkerhetsansvarlig ved Rättspsykiatri Vård Stockholm fra 2011. I perioden 2005 - 2012 var han virksomhetens prosjektleder under planlegging og bygging av Helix i Flemingsberg. Magnus har jobbet innen psykiatri/rettspsykiatri, rusomsorg og kriminalomsorg i 30 år. Han er utdannet sykepleier med spesialisering innen psykiatri samt sertifisert sikkerhetssjef siden 2008.

Foto av Marita Solem Barseth

Marita Solem Barseth

Marita Solem Barseth er utdannet psykiatrisk sykepleier og har jobbet ved RSA Brøset siden 2008. Hun er også utdannet sinnemestringsterapeut og er med på å drive en sinnemestringsgruppe ved Brøset. Marita har vært med på å implementere og utvikle START til bruk som risiko- og kartleggingsvertøy i miljøterapien ved postene.

Foto av Nils Kvernmo

Nils Kvernmo

Nils Kvernmo (1954) er en norsk helseleder. Han er siden september 2009 administrerende direktør ved St. Olavs hospital HF i Trondheim. Kvernmo er utdannet sykepleier og har siden 1979 innehatt flere lederstillinger i helsevesenet. Han kom til stillingen som administrerende direktør ved St. Olavs hospital fra stillingen som rådmann i Orkdal kommune.

Foto av Øyvind Taraldset Sørensen

Øyvind Taraldset Sørensen

Øyvind Taraldset Sørensen er hovedprest ved St.Olavs Hospital.

Han har spesialistutdanning i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor, teamveiledning og lederveiledning. Hans andre roller ved St. Olavs Hospital er leder for katastrofepsykiatrisk team, nestleder i klinisk etikkutvalg og koordinator for kontaktnettverk for kulturforståelse og kommunikasjon.

Hans interesseområder omfavner psykiske lidelser og eksistensielle og religiøse spørsmål, etikk og verdiarbeid, etisk regnskap, ritualer, briefing, samtale- og refleksjonsgruppearbeid

Foto av Øyvind Thomassen

Øyvind Thomassen

Øyvind Thomassen er professor i vitenskapshistorie og har de siste seks årene forsket på retts- og sikkerhetspsykiatriens historie med utgangspunkt i pasientjournaler fra Kriminalasylet og Reitgjerdet. Han leder et prosjekt som har fire phd-studenter og 14 studenter som har fullført mastergrad med tema fra sikkerhetspsykiatriens historie de siste 150 årene.

Foto av Pål Ingdal

Pål Ingdal

Pål Ingdal, Sykehusplanlegger, Sykehusbygg HF. Utdannet økonom. Jobbet i 15 år med sykehusplanlegging med blant annet St. Olavs Hospital og Sykehuset Nordmøre og Romsdal. Også flere prosjekter innen sykehuspsykiatri som akuttbygg Østmarka og Psykiatriløftet Levanger.

Foto av Per Isdal

Per Isdal

Per Isdal (født 1957) er en norsk psykologspesialist og psykoterapeut. Han etablerte Alternativ til Vold i 1987. Dette var en av de første behandlingstilbud i Europa for menn som har volds- eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner. I 2011 mottok han Den store psykologprisen for sitt utrettelige arbeid for å utvikle virksomme behandlingstilbud for menn som har utøvd vold mot kvinner. Hans arbeid der han daglig møtte voldsutøvere førte til at han var i ferd med å bli utbrent. Av hans egen opplevelse produserte han foredraget Smittet av vold.

Foto av Ragnhild Bergene Skråstad

Ragnhild Bergene Skråstad

Ragnhild Bergene Skråstad er lege i spesialisering ved Avdeling for klinisk farmakologi, St Olavs Hospital. Hun har en Phd i klinisk medisin i fra NTNU 2015.

Foto av Ragnhild Johansen

Ragnhild Johansen

Ragnhild Johansen er psykologspesialist og har arbeidet ved St. Olavs Hospital siden 2001. Frem til 2012 primært ved psykoseteam/spesialpoliklinikk og i akuttpost. Fra 2012 har hun vært psykologspesialist ved RSA og kompetansesenteret Brøset. Hun har fra 2005 - 2014 også vært tilknyttet som konsulent ved en barnevernsinstitusjon for ungdom. I 2013 avsluttet hun sitt PhD-arbeid om terapeutisk allianse og samarbeid om behandling ved schizofrenispekterlidelser. Fra 2015 er hun avdelingssjef ved avdeling Brøset.

Foto av Ronny Torsteinsen

Ronny Torsteinsen

Ronny er sønnen som skuffet sin mamma på alle tenkelige måter. Han ble stoffmisbruker og kriminell. Først da han fikk vite at han skulle bli far, tok han skjeen i en annen hånd. Ronny er en av landets mest løfterike komikere. Han har hatt en rekke bejublede opptredener på Latter på Aker Brygge, og ellers på de fleste populære stand up-scener landet rundt. Han har blant annet stått på Feelgoods Humorgalla med Thomas Giertsen, Anne-Kat Hærland og Åsleik Engmark, og vært med på Latter Live på NRK. For tiden reiser Ronny rundt med showet "Sorry Mamma" og gjør foredrag om rusmisbruk, men på torsdag er han å se på scenen under Sikkerhetsseminarets festmiddag! 

Foto av Rune Reinaas

Rune Reinaas

Rune Reinaas, Sykehusplanlegger, Sykehusbygg HF. Sykepleier, MPA. Erfaring fra en rekke norske og danske sykehusprosjekter, blant annet Nybygg psykisk helse, Sørlandet Sykehus og Nytt Psykiatribygg i Tønsberg.

Foto av Sarmed Saify

Sarmed Saify

Sarmed jobber som ungdomskoordinator i konfliktrådene i Trøndelag. Han har lang erfaring som mekler i konfliktrådet og har vært prosjektmedarbeider på prosjektet "et spørsmål om ære". Sarmed har utdannelse fra NTNU innen histore og idrettsvitenskap med en mastergrad i fotball. Han har jobbet i 10 år som fotballtrener i forskjellige klubber både innen- og utenlands fra aldersbestemte til A-lag.

Foto av Siri Medalen

Siri Medalen

Siri Medalen er psykiater og overlege ved Seksjon sikkerhets ved Stavanger universitetssjukehus. Hun har tidligere erfaring fra allmennpraksis og fengselshelsetjeneste. Hun er medlem av Fagråd for dom til tvungent psykisk helsevern og har en bistilling ved Kompetansesenteret i Bergen. Hennes interesseområder er blant annet voldsrisikovurdering og –håndtering, dom til tvungent psykisk helsevern, biologisk psykiatri, ADHD, autisme, rettspsykiatri

Foto av Steinar Nilssen

Steinar Nilssen

Steinar Nilssen er overlege og spesialist i psykiatri. Han har lang klinisk erfaring med diagnostikk og behandling av psykosepasienter, og har i mange år jobbet som overlege ved psykosepost for nysyke ved Nordlandssykehuset. Han er nå overlege ved akuttpsykiatrisk team ved Helgelandssykehuset.

Nilssen har også en spesiell interesse for rettspsykiatri og har lang erfaring som rettspsykiatrisk sakkyndig.

Foto av Svein Øverland

Svein Øverland

Svein Øverland er en engasjert og energisk psykolog, som viser gjennom sin merittliste at å være psykolog er langt fra kjedelig. Han har en egen filosofi som gjør det mulig for ham å møte drapsmenn og voldtektsmenn uten å dømme dem. 

Øverland arbeider til daglig som seksjonsjef ved Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Avdeling Brøset, St. Olavs hospital. I tillegg er han ansatt som rådgiver ved Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel. Han har også en privatpraksis der han arbeider med barn, familier og voksne ved psykologspesialistene.com