Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Forelesere 2015

Bente Sundbye

Psykiatrisk sykepleier med flere ulike videreutdanninger som ViVo I, II og III, helse- og sosialadministrasjon, forebyggende selvmordsarbeid og veiledning.

Arbeidet i psykisk helsevern siden 1985. Har vært ansatt som sykepleier på Regional sikkerhetsavdeling siden januar 1990, og er i dag ansatt som sykepleiefaglig rådgiver. Fra i høst jobber hun i 50 % ved Kompetansesenteret for sikkerhets, fengsels-, og rettspsykiatri.

Har drevet med veiledning i ulike fengsler og sikkerhetsavdelinger, og har blant annet veiledet på i Ila i ca ti år.

Over gjennomsnittet opptatt av tema vold og aggresjon, og har i mange år drevet med undervisning rundt forståelse, kommunikasjon og håndtering av aggresjon / vold.

Avslutter nå masterstudie i vold og traumer ved Universitetet i Oslo.

Foto av Gunnar Eidhammer

Gunnar Eidhammer

Er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie/MSc med videreutdanning i ViVo I, II og III.

Han er ansatt ved Sikkerhetsseksjonen,Klinikk for rus og psykiatri, Vestre viken HF og Kompetansesenteret for sikkerhet, fengsel og rettspsykiatri Helse Sør – Øst.

Eidhammer har en lang yrkeskarriere bak seg fra klinisk arbeid i sikkerhetspsykiatrien og har de senere årene også jobbet med forskning og fagutvikling knyttet til voldsrisikoanalyse. Han er ansvarlig for den kliniske implementeringen av ERM (Early Recognition Method) i Norge. Han er også medforfatter på flere vitenskapelige artikler og underviser i både inn- og utland.

Foto av Henrik Belfrage

Henrik Belfrage

Henrik Belfrage er professor i emnene kriminologi, samfunnspsykologi og sosialmedicin/folkehelsevitenskap ved tre ulike universitet: Mittuniversitetet i Sverige; Universitetet i Bergen og Linköpings universitet.

Han er også ansatt som forskningsjef ved de rettspsykiatriske regionsklinikkene i Sundsvall och Vadstena i Sverige.

Hans forskning har først og fremst dreid seg om trussel- og risikovurderinger for forskjellige typer av vold, og han er medforfatter til flere av de mest anvendte risikoanalyseinstrumentene i verden, for eksempel HCR-20:V3, SARA:SV och Patriarch.

Professor Belfrage har erfaring med klinisk risikovurdering av tilsammen flere hundre personer som har begått grov voldskriminalitet.  

Foto av Henrik Syse

Henrik Syse

Henrik Syse er filosof, forfatter og forsker med en imponerende CV.

Henrik Syse jobber idag som seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning). Han er også sjefsredaktør for tidsskriftet Journal of military etics og har publisert et stort antall artikler innen emner som moralfilosofi, politisk filosofi og etikk i krigføring.

Med sin erfaring fra næringslivet og akademisk forskning har Henrik Syse en unik posisjon som foredragsholder i filosofi, moral og etikk.

I sine foredrag kobler Henrik Syse klassiske filosofiske resonnementer omkring etikk og moral til hendelser vi alle berøres av i moderne tid, så som de siste årenes finanskriser og krigen i Irak for å nevne noen eksempler. Med humor og varme engasjerer Syse sitt publikum og åpner opp for diskusjoner om arbeidslivets filosofiske dilemmaer.

John Vegard Leinslie

John Vegard Leinslie er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har en stilling som fagdirektør i Incita. Han er også involvert i arbeidet i Incita Pluss som er fagenheten i Incita.

Han har i de 4 siste årene undervist i vold og aggresjonsproblematikk spesifikt voldrisikovurdering og risikohåndtering for Høgskolen i Molde/Oslo Universitets Sykehus HF. Leinslie har deltatt på flere internasjonale kongresser med forelesninger og postere innenfor tema voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering.

Leinslie har mange år erfaring fra fagledelse i miljøer hvor det er vanlig med vold og aggresjonsproblematikk og har i flere år undervist i psykologisk konflikthåndtering og voldens og aggresjonens psykologi. 

Foto av Jørgen G. Bramness

Jørgen G. Bramness

Professor Jørgen G. Bramness, Senter for rus og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo

Jørgen G. Bramness er cand.med. fra Universietet i Oslo 1991 og spesialist i psykiatri i 2001. Han tok sin doktorgrad på Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning og som universitetsstipendiat på Farmakologisk institutt ved UiO i 2005 på temaet karisoprodol (Somadril®). Han har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler innen temaene psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og skadelig bruk av legemidler i tillegg til bøker, bokkapitler og populærvitenskapelige artikler. Han har siden oktober 2008 vært forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) ved UiO. 

Foto av Lars Mehlum

Lars Mehlum

Lars Mehlum, professor i psykiatri og suicidologi, og leder for Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo.

Han har lang erfaring som kliniker og forsker og som lærer for medisinstudenter, på masterprogrammet i selvmordsforebygging, i terapeututdanninger i dialektisk atferdsterapi og komplisert sorgterapi og i klinisk suicidologi.

Han har hatt mange lederoppgaver nasjonalt og internasjonalt og har mottatt flere priser for sitt arbeid.

Liv Tellsgård

Liv Tellsgård er psykiatrisk sykepleier og har lang erfaring som leder i psykisk helsevern i enheter for mennesker med psykiske lidelser og voldsutfordringer. Hun er nå enhetsleder i Incita Pluss.

Hun har jobbet med personalledelse, og i den sammenheng jobbet med konflikthåndtering i personalsaker og i forhold til pasienter. Pasientgruppen har hatt vold og konflikter som en av sine utfordringer.

Hun har jobbet med implementering av systemer for kvalitetssikring av arbeid med å forebygge vold og trusler.

Hun underviser og veileder i voldsforebyggende arbeid.

Foto av Marit Bjartveit

Marit Bjartveit

Marit Bjartveit er klinikkleder ved Klinikk psykisk hjelse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF, en stilling hun har innehatt siden januar 2012.

Bjartveit er spesialist i psykiatri og allmennpraktiker DNLF. Hun har vært ansatt ved Oslo universitetesykehus siden 2005. Bjartveit har bred klinisk erfaring og ledelseserfaring fra blant annet akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri. Hun har B- og C-kurs for rettssakkyndige og er medlem av Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10)

Ole Vidar Øiseth

Politioverbetjent og ansatt ved Politihøgskolen i Oslo

Han har lang fartstid i bekjempelsen av narkotikakriminalitet i Norge og er blant landets fremste eksperter på å oppdage tegn og symptomer på rus. 

Han har skrevet faglitteratur og drevet en utstrakt foredragsvirksomhet i Norge og i andre land.

Foto av Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist

Spesialist i psykiatri, og har arbeidet i Helsedirektoratet, ved Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus og Gaustad sykehus. Rosenqvist har arbeidet med rettspsykiatri i mer enn 30 år. Hun var leder i Den rettsmedisinske kommisjon 2003 – 2009, varamedlem/medlem av samme kommisjonen siden 1983. Hun har arbeidet de siste ti årene som seniorrådgiver/psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hun er i dag også ansatt i bistilling ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Hun har etablert kurs i både rettspsykiatri og fengselspsykiatri. Hun har vært involvert i noen av de tyngste sakene i landet, blant annet med Breivik- saken. I 2017 ble hun utnevnt til St. Olavs Orden-Kommandør. Hun fikk utmerkelsen for sitt framragende samfunns-gavnlige virke.

Steffen Toppe Aarlie

Fengselsbetjent ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

Han har jobbet på forvaringsavdeling frem til oppstarten av Ressursteamet for de psykisk syke ved Ila fengsel. 

Tidligere har han jobbet ved flere private barnevernsinstitusjoner, samt i et spesialtiltak bygget opp rundt en klient tilhørende Regional sikkerhetsavdeling ved Sandviken sykehus.