Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Forelesere 2014

Foto av Emmanuel Revis

Emmanuel Revis

Emmanuel Revis er psykolog, spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde psykologisk habilitering (uteksaminert cand.polit. i 1984 og cand. psychol. i 1999). 

Arbeidet med mennesker med utviklingshemming siden 1983 i det tidligere HVPU i Nord- og Sør-Trøndelag. Etter avvikling av HVPU arbeidet i Habiliteringstjenester for voksne både i Nord- og Sør-Trøndelag. I en toårs periode arbeidet som leder for Hjelpetjeneste (PP-tjeneste og Barnevern) i Trondheim kommune, Byåsen distrikt.

Deltok i arbeidsgruppe i regi av Justisdepartementet som utredet retningslinjer for prøveløslatelse fra forvaring og arbeidsgruppe i regi av Justisdepartementet som utredet behov for spesialenheter i Trondheim fengsel. Medlem i Mælandutvalget som gjennomførte evaluering av særreaksjoner i 2006. Medlem i det landsdekkende utvalget av sakkyndige for lov om sosiale tjenester siden 2004. Han er også meddommer i Trondheim tingrett. Deltok i etableringen og ledet Sentral Fagenhet for tvungen omsorg som seksjonssjef siden 2002 og frem til 31.12.2013.
Fra 1.1.14 leder han sammen med professor Kirsten Rasmussen, Pilotprosjektet for rettspsykiatri.

Foto av Geir Jordet

Geir Jordet

Geir Jordet jobber med flere typer spørsmål knyttet til fotball og psykologi, og har publisert på områder som persepsjon, mentale treningsmetoder i fotball og det å prestere under ulike typer press samt ekspertiseutvikling. Jordet har lang internasjonal erfaring som foreleser og veileder. Har også skrevet bok om bruk av idrettens metoder i næringslivet.

Ivar Mæhle

Ivar Mæhle er overlege ved Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge ved Haukeland universitetssykehus, spesialpoliklinikk om autisme. Han har lang erfaring fra arbeid med tematikken rundt utviklingshemming. Ivar Mæhle har gitt ut flere bøker om dette emnet.

Foto av Karl Heinrik Melle

Karl Heinrik Melle

Karl Heinrik Melle er psykiater og har arbeidet ved St.Olavs hospital siden 1987. Arbeidet hovedsakelig i akuttposten i perioden 1992 – 2003. 2005 – sommer 2013 avdelingssjef avdeling Brøset hvor han nå er overlege.  Har fra 2007 arbeidet i fengselspsykiatrisk poliklinikk, Trondheim fengsel etter at avdeling Brøset fikk ansvar for poliklinikken i 2007. Arbeidet med rettspsykiatri siden 1992. Leder psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) fra desember 2010. Leder av DRK fra april 2013.

Foto av Lars Fredrik Svendsen

Lars Fredrik Svendsen

Lars Fredrik Svendsen er en norsk forfatter og filosof som er professor ved Universitetet i Bergen. Han har gitt ut en rekke bøker, og er oversatt til 26 språk. Han er også engasjert som prosjektleder itankesmien Civita. I 2008 ble han tildelt Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling, og i 2010 ble han tildelt prisen Fangenes testamente.
Han tok doktorgraden på en avhandling om Kants hermeneutikk.

Foto av Linda Gröning

Linda Gröning

Linda Grøning er professor ved Det juridiske fakultet, UiB med forskningsfokus i strafferett. Hun ble Juris Dr. i Lund 2008 og har deretter publisert en rekke artikler og bøker. Gröning er prosjektleder for prosjektet “Strafferettssystemets funksjonalitet” og leder forskergruppen i strafferett og straffeprosessrett ved Det Juridiske fakultet i Bergen. Hun satt i Regjeringens tilregnelighetsutvalg som jobbet med skyld, tilregnelighet og rettspsykiatri.

Foto av Marlin Haarstad

Marlin Haarstad

Marlin er utdannet klinisk vernepleier, med fordypning i klinisk miljøterapi. Hun har også videreutdanning innen spesialpedagogikk.
Marlin har jobbet med mennesker med autisme siden 1995, og har bred erfaring blant annet gjennom arbeid i bofellesskap, på dagsenter, i grunnskolen og forvaltningstjenesten.
De siste 11 årene har hun jobbet som fagkonsulent på Autismeteamet. I dag jobber hun hovedsakelig med oppfølging og veiledning, kursing og forelesning, fagutvikling, behandling, delutredning m.m. De siste årene har hun jobbet mest med barn og ungdommer med Asperger syndrom og høytfungerende autisme. 

Marlin er spesielt opptatt av hvordan miljøtilrettelegging kan hemme og fremme mulighet for fungering og deltaking, for mennesker med autisme.

Foto av Olav Kjellevold Olsen

Olav Kjellevold Olsen

Olav Kjellevold Olsen er født på Stord (f. 1968) og har militær utdanningsbakgrunn fra Luftforsvarets befalsskole, Sjøkrigsskolen og Forsvarets russiskutdanning. Han har cand.philol. grad fra Norsk lærerakademi, og har siden 2005 hatt en delt stilling som militær lærer i lederskap ved Sjøkrigsskolen og stipendiat ved UiB. Stipendiaten har vært tilknyttet forskningsgruppen for Operativ psykologi ved Det Psykologiske Fakultet.

Foto av Per Isdal

Per Isdal

Per Isdal (født 1957) er en norsk psykologspesialist og psykoterapeut. Han etablerte Alternativ til Vold i 1987. Dette var en av de første behandlingstilbud i Europa for menn som har volds- eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner. I 2011 mottok han Den store psykologprisen for sitt utrettelige arbeid for å utvikle virksomme behandlingstilbud for menn som har utøvd vold mot kvinner. Hans arbeid der han daglig møtte voldsutøvere førte til at han var i ferd med å bli utbrent. Av hans egen opplevelse produserte han foredraget Smittet av vold.

Foto av Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist

Spesialist i psykiatri, og har arbeidet i Helsedirektoratet, ved Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus og Gaustad sykehus. Rosenqvist har arbeidet med rettspsykiatri i mer enn 30 år. Hun var leder i Den rettsmedisinske kommisjon 2003 – 2009, varamedlem/medlem av samme kommisjonen siden 1983. Hun har arbeidet de siste ti årene som seniorrådgiver/psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hun er i dag også ansatt i bistilling ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Hun har etablert kurs i både rettspsykiatri og fengselspsykiatri. Hun har vært involvert i noen av de tyngste sakene i landet, blant annet med Breivik- saken. I 2017 ble hun utnevnt til St. Olavs Orden-Kommandør. Hun fikk utmerkelsen for sitt framragende samfunns-gavnlige virke.