Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Forelesere 2019

Foto av Aslak Syse

Aslak Syse

Aslak Syse er professor i juss ved Universitetet i Oslo, emeritus fra 2016. Syse var i 1971-1991 lege i Finnmark, og var i flere år overlege i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Han har vært leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda her i landet og for Institutt for offentlig rett. Fra 2013 har han vært Norges medlem av Europarådets Commission against Racism and Intolerance. Han forskning er innenfor menneskerettigheter, velferdsrett og helserett

Foto av Asle M. Sandvik

Asle M. Sandvik

Utdannet psykolog fra Universitet i Bergen og jobber nå som førsteamanuensis i psykologi ved Politihøgskolen i Stavern og som forsker ved Kompetansesenter for fengsels-, sikkerhets og rettspsykiatri, Helse Vest. Leder for forskergruppen «Operativt politiarbeid» ved politihøgskolen og har forskningsfelt knyttet til stress, personlighet og biologisk-psykologi. Underviser i kommunikasjon og konflikthåndtering, og etterforskning. Disputerte for PhD-graden ved det Psykologiske fakultet, Universitet i Bergen i september 2014 med en avhandling om psykopatibegrepet. Jobber også med voldsrisiko-vurderingsinstrumenter og har vært med på utarbeidelsen av de norske utgavene av SARA-V3, PATRIARK og B-SAFER.

Foto av Erik Nordberg

Erik Nordberg

Erik Nordberg er kommunalsjef i Helse og Velferd, Skien Kommune. Nordberg tiltrådte som kommunalsjef i 2018 og kommer fra stillingen som leder av fagområdet Spesialiserte Tjenester i samme kommunalområde. Fagområdet har ansvar for mange av tjenestetilbudene til mennesker med rus og/eller psykiske lidelser, herunder akutte tjenester, heldøgns tjenester, fengselshelsetjenesten, samt ulike dag og aktivitetstilbud. Kommunalområdet etablerer denne våren et selvstendig tjenestetilbud innenfor psykisk helse og dette gjøres i nært samarbeid med rustjenestene. Felles for begge tjenestetilbudene er et fokus på livsmestring.

Fra 2011-2015 var Nordberg ansatt ved Høgskolen i Telemark/Universitetet i Sør-Øst Norge som administrasjonssjef ved fakultet for Helse og Sosialvitenskap.

Nordberg er utdannet Statsviter fra Universitetet i Oslo, samt at han har utdanning og erfaring fra Forsvaret.

Foto av Kjetil Valldal

Kjetil Valldal

Kjetil Valldal jobber som musikkterapeut for ambulant team ved DPS Porsgrunn Nedre Telemark, BUP- Vestmar og Seksjon for Sikkerhetspsykiatri, 3A i Skien, sykehuset Telemark. Arbeidet er ressursorientert og består i å tilrettelegge musikkterapibehandling og opplæring i grupper og enetimer.

Foto av Knut H. Bergsland

Knut H. Bergsland

Knut Bergsland, Sivilarkitekt NTH 1969. Bergsland har arbeidet med psykiatri og fysiske omgivelser i over 30 år. Han har hatt bygg- og omgivelsesrelaterte prosjekter innen psykisk helsevern for samtlige norske helseregioner, Sverige og Danmark, og studert omgivelser for psykiatri i Norden, Nederland, England og Japan.

Han har forelest og undervist om temaet i en rekke land. Bergsland har gitt ut tidsskriftartikler, rapporter og bidratt til bøker om omgivelsenes innvirkning på psykiatrisk behandling.

Han har vært leder for Arkitektforum for Helsebygg i ca 20 år, fram til 2015, og har deltatt i den systematiserte kunnskapsoppbyggingen om norske helsebygg siden sent på 90-tallet, med stor vekt på psykisk helsevern.  

Foto av Mette Senneseth

Mette Senneseth

Utdannet psykiatriskSykepleier, har master i helsefag og pH.D. i psykologi. På Kompetansenteret har hun prosjektansvar for Recovery prosjektet i Helse Bergen og Helse Fonna, samtidig som hun deltar i flere forskningssamarbeid her. På HVL underviser og veileder hun tredjeårs sykepleiestudenter ved Institutt for sykepleiefag og veileder masterstudenter i Psykisk Helsearbeid ved Institutt for sosialfag og vernepleie. Bred arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid, med erfaring fra sikkerhetspsykiatri (1998-2003) og psykososial oppfølging ved livskriser og overgrep på Bergen legevakt (2005-2013). Har også flere ganger i perioden 2001-2019 vært tilknyttet Høgskolen i Bergen, nå HVL, som høgskole lærer/lektor/førsteamanuensis.

Foto av Øyvind Holst

Øyvind Holst

Øyvind Holst er jurist, og har tidligere jobbet i påtalemyndighet og domstoler. Nå er han ansatt ved SIFER Sør-Øst, og skriver ph.d. om gjennomføring av særreaksjonen «dom tvungent psykisk helsevern». Medlem av fagrådet for dom til psykisk helsevern ved den Nasjonale Koordineringsenheten.

Foto av Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist

Spesialist i psykiatri, og har arbeidet i Helsedirektoratet, ved Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus og Gaustad sykehus. Rosenqvist har arbeidet med rettspsykiatri i mer enn 30 år. Hun var leder i Den rettsmedisinske kommisjon 2003 – 2009, varamedlem/medlem av samme kommisjonen siden 1983. Hun har arbeidet de siste ti årene som seniorrådgiver/psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hun er i dag også ansatt i bistilling ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Hun har etablert kurs i både rettspsykiatri og fengselspsykiatri. Hun har vært involvert i noen av de tyngste sakene i landet, blant annet med Breivik- saken. I 2017 ble hun utnevnt til St. Olavs Orden-Kommandør. Hun fikk utmerkelsen for sitt framragende samfunns-gavnlige virke.

Foto av Stål Bjørkly

Stål Bjørkly

Stål Bjørkly er spesialist i klinisk psykologi.  Doktorgrad i psykologi (UiB) 1995 om vold hos psykiatriske pasienter. 12-13 års praksis i sikkerhetspsykiatri og 30 års erfaring med risikovurdering av vold. Forskningsveileder ved Kompetansesenter for rettspsykiatri, OUS (Helse Sør-Øst). Ca. 80 internasjonale publikasjoner om vold. Fagstyrker: Risikovurdering av vold, kvantitativ metode, bio-psyko-sosial forståelse av vold, partnervold, vold og psykose.