Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Forelesere

Foto av Asle M. Sandvik

Asle M. Sandvik

Utdannet psykolog fra Universitet i Bergen og jobber nå som førsteamanuensis i psykologi ved Politihøgskolen i Stavern og som forsker ved Kompetansesenter for fengsels-, sikkerhets og rettspsykiatri, Helse Vest. Leder for forskergruppen «Operativt politiarbeid» ved politihøgskolen og har forskningsfelt knyttet til stress, personlighet og biologisk-psykologi. Underviser i kommunikasjon og konflikthåndtering, og etterforskning. Disputerte for PhD-graden ved det Psykologiske fakultet, Universitet i Bergen i september 2014 med en avhandling om psykopatibegrepet. Jobber også med voldsrisiko-vurderingsinstrumenter og har vært med på utarbeidelsen av de norske utgavene av SARA-V3, PATRIARK og B-SAFER.

Foto av Erik Nordberg

Erik Nordberg

Erik Nordberg er kommunalsjef i Helse og Velferd, Skien Kommune. Nordberg tiltrådte som kommunalsjef i 2018 og kommer fra stillingen som leder av fagområdet Spesialiserte Tjenester i samme kommunalområde. Fagområdet har ansvar for mange av tjenestetilbudene til mennesker med rus og/eller psykiske lidelser, herunder akutte tjenester, heldøgns tjenester, fengselshelsetjenesten, samt ulike dag og aktivitetstilbud. Kommunalområdet etablerer denne våren et selvstendig tjenestetilbud innenfor psykisk helse og dette gjøres i nært samarbeid med rustjenestene. Felles for begge tjenestetilbudene er et fokus på livsmestring.

Fra 2011-2015 var Nordberg ansatt ved Høgskolen i Telemark/Universitetet i Sør-Øst Norge som administrasjonssjef ved fakultet for Helse og Sosialvitenskap.

Nordberg er utdannet Statsviter fra Universitetet i Oslo, samt at han har utdanning og erfaring fra Forsvaret.

Foto av Knut H. Bergsland

Knut H. Bergsland

Knut Bergsland er Sivilarkitekt, nå pensjonert. Tidligere interessert seg mye i utformingen av helsebygg og spesielt for psykiatriske bygg.

Senior Adviser for SINTEF Helse

Foto av Mette Senneset

Mette Senneset

Utdannet Psykiatrisk Sykepleier m/ Master i Sykepleievitenskap. På Kompetansenteret har hun prosjektansvar for Recovery prosjektet i Helse Bergen og Helse Fonna, samtidig som hun deltar i flere forskningssamarbeid her. På HVL underviser og veileder hun tredjeårs sykepleiestudenter ved Institutt for sykepleiefag og veileder masterstudenter i Psykisk Helsearbeid ved Institutt for sosialfag og vernepleie. Bred arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid, med erfaring fra sikkerhetspsykiatri (1998-2003) og psykososial oppfølging ved livskriser og overgrep på Bergen legevakt (2005-2013). Har også flere ganger i perioden 2001-2019 vært tilknyttet Høgskolen i Bergen, nå HVL, som høgskole lærer/lektor/førsteamanuensis.

Foto av Øyvind Holst

Øyvind Holst

Øyvind Holst er jurist, og har tidligere jobbet i påtalemyndighet og domstoler. Nå er han ansatt ved SIFER Sør-Øst, og skriver ph.d. om gjennomføring av særreaksjonen «dom tvungent psykisk helsevern». Medlem av fagrådet for dom til psykisk helsevern ved den Nasjonale Koordineringsenheten.

Foto av Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist

Spesialist i psykiatri, og har arbeidet i Helsedirektoratet, ved Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus og Gaustad sykehus. Rosenqvist har arbeidet med rettspsykiatri i mer enn 30 år. Hun var leder i Den rettsmedisinske kommisjon 2003 – 2009, varamedlem/medlem av samme kommisjonen siden 1983. Hun har arbeidet de siste ti årene som seniorrådgiver/psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hun er i dag også ansatt i bistilling ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Hun har etablert kurs i både rettspsykiatri og fengselspsykiatri. Hun har vært involvert i noen av de tyngste sakene i landet, blant annet med Breivik- saken. I 2017 ble hun utnevnt til St. Olavs Orden-Kommandør. Hun fikk utmerkelsen for sitt framragende samfunns-gavnlige virke.

Foto av Stål Bjørkly

Stål Bjørkly

Stål Bjørkly er spesialist i klinisk psykologi.  Doktorgrad i psykologi (UiB) 1995 om vold hos psykiatriske pasienter. 12-13 års praksis i sikkerhetspsykiatri og 30 års erfaring med risikovurdering av vold. Forskningsveileder ved Kompetansesenter for rettspsykiatri, OUS (Helse Sør-Øst). Ca. 80 internasjonale publikasjoner om vold. Fagstyrker: Risikovurdering av vold, kvantitativ metode, bio-psyko-sosial forståelse av vold, partnervold, vold og psykose.